سرفصل های ورکشاپ

دروغی به اسم شانس
شانس ثروتمندان 
حس ششم
تاثیر موقعیت در شانس
باور
دیدن فرصت ها
ریسک ها
شکر
شانس روی کاغذ
ساخت برند شخصی
تاثیر ارتباطات
فرمول نهایی شانس

 

نحوه برگزاری ورکشاپ

تاریخ برگزاری : جمعه ۲ تیرماه
مدت زمان  ورکشاپ : ۸ ساعت
به همراه ناهار و پذیرایی

تعداد بسیار محدوده