فرم مصاحبه کلوپ کسب و کار زنان

توضیحات شرایط مالی حضور در دوره

قیمت اصلی : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

قیمت با تخفیف ویژه به صورت نقدی : 
۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

قیمت دوره به صورت اقساطی : 
۶۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

شرایط خرید اقساطی

قسط اول ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
و ۳ قسط ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان جهت پیش پرداخت و مصاحبه شما پرداخت می کنید
چنانچه در مصاحبه حضور در کلوپ پذیرفته شوید مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان شما جزء پرداخت شهریه محاسبه می شود

چنانچه در مصاحبه پذیرفته نشوید، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان شما عودت می شود 

این کلوپ فقط برای صاحبین کسب و کار مناسب است

جزئیات

دوره ۸ ماهه میباشد

هرماه یک جلسه ۲ روزه برگزار می شود

دوره به صورت کارگاهی برگزار می شود

زمان اولین جلسه : ۱۶ و ۱۷ اسفند