0
02143000313
محتوای تجربیات دانش آموختگان
فاقد تصویر شاخص

اعتقاد بنده به آموزش به طور مستمر میباشد چرا…

  مصاحبه با جناب آقای حسام حق بین دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما   آقای حسام حق بین میگوید : اعتقاد بنده به آموزش به طور مستمر میباشد چرا که همیشه اعتقاد دارد که همیشه حالت بهتر وجود دارد ...
فاقد تصویر شاخص

در جلسه اول خیلی جذب این دوره شدم…

  مصاحبه با سرکار خانم فرح نصیری دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما   سرکار خانم فرح نصیری دانشجوی ارشد شیمی دارویی میباشد.آن طور که خودش بازگو میکند میگوید در جلسه اول خیلی جذب این دوره شدم و توانستم از ...
فاقد تصویر شاخص

مصاحبه با جناب آقای جوانشیر شمشیری

  مصاحبه با جناب آقای جوانشیر شمشیری دانش آموخته دوره های آموزشی سمینارما   از اینجا دانلود کنید  
1 4 5 6